top of page

Insatser

Idag finansierar Finsam Sydväst fyra pågående samordnade rehabiliteringsinsatser. Tre av dessa är individinriktade projekt och ett metodutvecklingsprojekt (strukturövergripande insats).

Samordning i fokus för utveckling (SIFFU)

Målgruppen som ingår projektet upplever komplexa problem med hälsan, språket och sociala utmaningar vilket kan vara ett hinder inför processen för självförsörjning och stegförflyttning. Detta understryker vikten av att utveckla en effektiv och sammanhållen insats där kartläggningen av individen görs utifrån en helhetsbild. 

 

Projektets syfte är därför att skapa en helhetsorienterad samordning mellan arbetsmarknadsenheten i Kävlinge kommun, Arbetsförmedlingen, Vårdcentralen Kävlinge, och Lärcentrum för att stötta och ge kommuninvånare med komplexa sociala/hälsoutmaningar möjlighet till en meningsfull planering. Syftet med samordningen är att etablera en solid samverkansform där kunskapsutbyte och erfarenheter gällande målgruppen kan diskuteras och ackumuleras till konkreta åtgärder och insatser för den enskilda individen.

Marie Ewéo

Projektansvarig

Projekledare

2024-2026

Tid

Kävlinge

Region

SamTeam 2.0

Burlöv

För målgruppen långtidsarbetslösa har Burlövs kommun utvecklat metoden Bli Redo för Arbete (BRA) som hjälper medarbetare att arbeta strukturerat med aktiviteter samt stöd och hjälp till egen försörjning för enskilda. Insatser som erbjuds deltagare i projektet samordnas av Burlövs kommun, Försäkringskassan och Vårdcentralen i Arlöv tillsammans. 

Elham Adnanipour och Vasvie Issa, Burlövs kommun

Projektansvariga

2022-2024

Tid

Burlöv

Region

Finsam Sydväst

SamTeam 2.0

Staffanstorp

SamTeam 2.0 Staffanstorp ger stöd till ungdomar som varken arbetar eller studerar och som är i behov av fler insatser än det som erbjuds av kommunens aktivitetsansvar.

Med nära pedagogiskt stöd från pedagog får ungdomar förutsättningslös rådgivning, stöd till kontakt med andra myndigheter samt nära stöd för att kunna närma sig utbildning, praktik eller kunskap om vilket typ av arbete som kan passa bäst.

 

Projektet samverkar med mottagning Unga vuxna, primärvården, det lokala näringslivet genom Business Port, Kometskolan, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och folkhögskolor i Skåne.

Besnik Ismaili

Projektansvarig

2023-2025

Tid

Staffanstorp

Region

AKTIV

Aktivitetsersättning med Individuell Vårdplan

Metodutveckling för ett förbättrat stöd till personer med funktionsnedsättning som blivit beviljade aktivitetsersättning av Försäkringskassan.

 

Rehabkoordinator vid Psykiatrin i Lund arbetar sedan våren 2023 för att i samverkan med handläggare på Försäkringskassan kunna utveckla arbetssätt som är smidigt, effektivt och som resulterar i att målgruppen kommer närmre ett arbete, studier eller praktik under tiden aktivitetsersättningen betalas ut.

2023-2025

Tid

Lund, Staffanstorp, Burlöv, Kävlinge, Höör, Hörby, Eslöv

Region

Strukturövergripande förstudie

Förstudien syftar till att genomföra en lokal behovsanalys och utreda vilka förutsättningar och behov som som det nyligen utvidgade förbundet har. Målet är att framtida beslutade samordnade rehabiliteringsinsatser ska utgå från en bred kunskap som som utgår från behov hos alla medlemsparter i förbundet.

 

Arbetet i förstudien innebär att samla in och dokumentera erfarenheter från medarbetare som möter förbundets målgrupp och som i sitt dagliga arbete samverkar för att kunna hjälpa individer till egenförsörjning.

Förstudien slutredovisas under våren 2024.

 

Läs rapport nulägesbild här och slutrapport projektinsats här

Projektansvarig

Projektledare

2023-2024 (avslutad)

Tid

Burlöv, Kävlinge, Staffanstorp, Vellinge

Region

bottom of page